Kursna lista NBS

Popunite anketu

Kako dolazite na posao
 
Novcane kazne

Najmanja novačana kazna (3.000 dinara)

Najmanja novčana kazna, od 3.000 dinara, novim zakonom je propisana za više od 70 prekršaja. Neki od njih su:

- ako danju na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu ne budu uključena kratka, odnosno dnevna svetla;
Kao i na evropskim drumovima, od sada će dnevna svetla biti obavezna i na srpskim putevima - ko ih ne koristi - platiće 3.000 dinara

- ako vozač koristi audio, odnosno video uređaje na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju, ili preduzima druge radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom;

 

- ako u vozilu koje učestvuje u saobraćaju na putu nema odgovarajućeg svetloodbojnog prsluka;

- ako se vozač nalazi van vozila, na kolovozu, a ne nosi svetloodbojni prsluk;

- ako se za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, koristi kolovoz u širini većoj od jednog metra od desne ivice kolovoza;

- ako se vozač bicikla kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h;

- ako vozač kome je dat znak za preticanje ne pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza;

- ako prilikom parkiranja vozač ne parkira vozilo na jednom parking mestu predviđenom za parkiranje te vrste vozila;

- ako su svetla, odnosno katadiopteri, za vreme vožnje zaklonjeni ili zaprljani u meri da su neuočljivi za ostale učesnike u saobraćaju;

- ako prilikom prelaska preko kolovoza pešak upotrebljava mobilni telefon ili koristi slušalice na ušima;

- ako se u priključnom vozilu za stanovanje (kamp prikolica) prevoze lica;

- ako vozilo u saobraćaju prouzrokuje prekomernu buku;

- ako na zahtev ovlašćenog lica vozač, kada upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila, nema kod sebe vozačku odnosno probnu dozvolu i ne pokaže je na uvid...

Međutim, to se odnosi samo na slučajeve da pri činjenju ovih više od 50 prekršaja nije “izazvana i neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda“. Ako se to dogodilo, kazne za ove prekršaje se uvećavaju i iznose od 5.000 do 15.000 dinara.

Novčane kazne od 5.000 dinara

Novčana kazna od 5.000 dinara predviđena je za više od 100 prekršaja, ali ako je u činjenju tih prekršaja dodatno izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili proizrokovana saobraćajna nezgoda, novčana kazna biće veća i može da iznosi od 6.000 do 18.000 dinara. Neki od tih prekršaja su:

- ako vozač, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti saobraćaja, ne drži vozilo na takvom odstojanju i rastojanju od drugih vozila, odnosno učesnika u saobraćaju, da ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju;

- ako za vreme ulaska i izlaska dece iz vozila za organizovan prevoz dece, vozač tog vozila ne uključi sve pokazivače pravca;

Koristite pojas ili platite 5.000 dinara

- ako vozač i putnici u motornom vozilu u kome su ugrađeni, odnosno postoje mesta za ugradnju sigurnosnih pojaseva, u saobraćaju na putu ne koriste sigurnosni pojas na način koji je predvideo proizvođač vozila;

- ako se u motornom vozilu na prednjem sedištu prevozi dete mlađe od 12 godina, kao i lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili nije sposobno da upravlja svojim postupcima;

- ako vozač naglo menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti;

- ako vozač zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome ono ugrožava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavlja smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka;

- ako motorno vozilo vuče priključno vozilo koje umanjuje njegovu stabilnost;

- ako vozač i putnik motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla za vreme vožnje ne nose na glavi zakopčanu homologavanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige;

- ako vozač bicikla stariji od 18 godina na biciklu prevozi dete do osam godina starosti, a na biciklu;

- ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda, tricikala i motocikala kreću u grupi, a ne kreću se jedan za drugim;

- ako učesnici u saobraćaju, na putu ili pored njega, ispuštaju odnosno odlažu materije, otpad kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka ili zagađuje životna sredina;

- ako vozač prilikom upravljanja vozilom na putu ne koristi pomagala koja su upisana u vozačku, odnosno probnu dozvolu;

- ako prilikom kontrole vozač i putnici napuste vozilo, a policijski službenik im to nije dozvolio.

Novčane kazne od 6.000 do 20.000 dinara

Novčane kazne od 6.000 do 20.000 dinara predviđene su za više od 100 prekršaja, s tim što, ako je uz njih izazvana i neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, odnosno pribavljena sebi ili drugom protivpravna imovinska ili drugu korist, kazna će biti od 10.000 do 40.000 dinara. Neki od tih prekršaja su:

- ako učesnik u saobraćaju sa puta, bez odlaganja, ne ukloni predmet, odnosno materiju koja se na kolovozu našla njegovim činjenjem, kao i predmet, odnosno materiju koja potiče sa vozila kojim upravlja;

- ako vozač povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče;

Vozač ne sme da povećava brzinu svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (ali u slučaju kao na ovoj fotografiji sme da ga bude sramota što ga obilazi "škoda")

- ako se na putu za saobraćaj vozila u jednom smeru vozač kreće u zabranjenom smeru;

- ako na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač ne propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane;

- ako vozač vrši polukružno okretanje vozila u tunelu, na mostu, vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, kao i u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno na mestu gde je nedovoljna preglednost, kao i na delu puta koji nema dovoljnu širinu za polukružno okretanje tog vozila;

- ako vozač pretiče drugo vozilo neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kružnim tokom saobraćaja;

- ako vozač u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i slično) na javnom putu ne uključi sve pokazivače pravca na vozilu, ako je propisana obaveza postojanja takvog uređaja za to vozilo;

- ako se pomoću užeta vuče motorno vozilo na kome su neispravni uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje, teretno vozilo ili autobus;

- ako pešak stupi ili se kreće po kolovozu autoputa ili motoputa;

Autoputevi su rezervisani samo za vozila, pešak koji stupi na njega rizikuje i visoku kaznu i život

- ako se motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo kreće brzinom većom od 40 km/h;

- ako dete mlađe od 12 godina upravlja biciklom na javnim putevima;

- ako se prevoze lica u zatvorenom prostoru vozila koje se ne može iznutra otvoriti;

- ako se vozač motornog vozila, koji promeni prebivalište, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, ne prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača.

Najveća novčana kazna (50.000 dinara)

Najveća novčana kazna (50.000 dinara) nije “direktna“, već je predviđena za slučaj da vozač napravi neki od više od 100 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, ali samo ako je uz činjenje tog prekršaja izazvao i neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavio sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist. Neki od tih prekršaja su:

- ako noću i danju, u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu nisu uključena zadnja poziciona svetla;

Svetla su obavezna noću i danju, u smanjenim uslovima vidljivosti. Ako ih ne upalite čeka vas kazna od 15.000 do 30.000 dinara, ali ako pri tome prouzrokujete i saobraćajnu nesreću - platićete 50.000 dinara

- ako se vozilo ne kreće desnom stranom kolovoza u smeru kretanja;

- ako se preticanje i obilaženje ne vrši sa leve strane vozila koje se pretiče;

- ako vozač vozilo preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu;

- ako se na mopedu, triciklu, motociklu ili četvorociklu prevozi dete mlađe od 12 godina;

- ako se održavaju sportske ili druge priredbe na putu;

- ako se na javnom putu i na njegovom zaštitnom pojasu podižu spomenici, postavljaju krajputaši i drugi spomenznakovi, prodaju proizvodi, odnosno preduzimaju druge radnje kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja;

- ako lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi uzima alkoholna pića i/ili psihoaktivne supstance dok se ne  završi uviđaj;

- ako vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije počne da upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina;

- ako vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji upravlja lice koje ima stalno prebivalište u Republici Srbiji